Privacybeleid

1. Persoonsgegevens – wat zijn dat?

Persoonsgegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een naam of een bankrekeningnummer. Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

2. Wat is PRUL – Retro & Vintage en waarom deze verklaring?

PRUL – Retro & Vintage (PRUL) is een in Groningen gevestigde speciaalzaak in tweedehands retro- en vintageproducten.

In het kader van deze werkzaamheden verwerkt PRUL een aantal persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden dat gebeurt, welke grondslag daarvoor bestaat en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Je kunt daarnaast lezen wat je rechten zijn.

PRUL hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. De door PRUL verkregen en/of verzamelde persoonsgegevens worden daarom altijd verwerkt in overeenstemming met de Avg en andere relevante wet- en regelgeving.

3. Het verzamelen van persoonsgegevens: van wie, welke gegevens, waarom, met welke grondslag, en hoelang?

PRUL verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent:

Contactgegevens: volledige naam, volledig adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn onder andere nodig om afspraken te kunnen maken over de levering van producten en te communiceren over de betaling. Deze gegevens worden tot twee jaar na het laatste klantcontact bewaard.

Financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, naam rekeninghouder, naam en plaatsnaam van je bank. Deze gegevens kunnen nodig zijn in verband met factureringen en de eigen administratie. Deze gegevens worden tot twee jaar na het laatste klantcontact bewaard.

PRUL verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

Financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, naam rekeninghouder, naam en plaatsnaam van je bank. Deze gegevens zijn nodig in het kader van verplichtingen jegens de belastingdienst aangaande onze financiële administratie. Deze gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard.

PRUL verwerkt de volgende persoonsgegevens enkel voor zover daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven:

Het e-mailadres van de aanvrager van de nieuwsbrief van PRUL. Dit gegeven wordt bewaard totdat de aanvrager zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Je hebt het recht om je op ieder moment kosteloos af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact op te nemen met PRUL via info@prulretrovintage.nl . Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van de afmeldfunctie onderaan de nieuwsbrief.

4. Wie zijn betrokken bij de verwerking van je persoonsgegevens en met worden dergelijke gegevens gedeeld?

Bij de eenmanszaak PRUL heeft in principe alleen Elisa Schotanus toegang tot je persoonsgegevens. PRUL deelt bepaalde gegevens met derden. Dit is nodig in verband met webhosting (Antagonist.nl), de nieuwsbrief (Mailchimp.com), online betalen (Mollie.com) en de boekhouding (e-Boekhouden.nl). Voor zover nodig zijn met deze derden verwerkingsovereenkomsten gesloten.

5. Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen?

PRUL voldoet aan haar verplichtingen onder de Avg door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en te vernietigen, geen buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren, persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om persoonsgegevens te beschermen.

6. Wat zijn je rechten?

Behoudens vrijstellingen (krachtens de Avg), heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
●  Het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van je persoonsgegevens;
●  Het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
●  Het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
●  Het recht om je gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn; ●  Het recht op beperking van de verwerking;
●  Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
●  Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat PRUL handelt in strijd met de geldende privacyregels.

PRUL hecht er belang aan je erop te wijzen dat niet alle hierboven omschreven rechten absolute rechten zijn en dat PRUL onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Elk verzoek wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden. Als PRUL aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven dan zal dit gemotiveerd aan je laten weten. Indien je het niet eens bent met de beslissing van PRUL, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter.

7. Cookies

n.v.t.

 

8. Aanpassingen privacystatement

PRUL behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Van eventuele wijzigingen wordt je via de website op de hoogte gesteld. Ook zullen wijzigingen in de nieuwsbrief genoemd worden.

9. Contactgegevens

Verzoeken met betrekking tot je rechten, vragen of klachten kunt je per e-mail aan PRUL richten via info@prulretrovintage.nl.